中国大学网 | 网站首页 | 考研专栏 | 高考列车 | 中考专递 | 自学考试 | 英语学习 | 公务员考试 | 资格考试
| 免费论文 | 免费教案 | 免费试题 | 作文园地 | 出国留学 | 幼儿教育 | 大学生就业 | 范文写作
| 大学导航 | 工作总结 | 心得体会 | 文摘博览 | 论文摘要 | 招聘信息 | 分享互联网 | 谜语大全
 您现在的位置: 中国大学网 >> 试题 >> 语文试题 >> 

苏教版语文八年级期中试题

正文
苏教版语文八年级期中试题

苏教版语文八年级期中试题

佚名 2011-11-12 语文试题
 [苏教版语文八年级期中试题](苏教版)2011~2012学年度第一学期期中八年级语文试题
( 试卷满分:l50分,考试时间:150分钟 一、积累与运用(共30分)

 1.根据拼音写汉字(要求书写工整、规范、美观)(4分)

 入夜,整个小巷逐渐停止了白天的喧闹,周围万( )lài俱寂,

苏教版语文八年级期中试题

[智库|专题]。小巷的尽头,一间小屋内亮闪着微弱的灯光,在夜幕中格外显眼。灯光下,老奶奶虽已风( )zhú残年,仍然忙碌个不停。她将手头的一切安排妥( )tiē,步履蹒跚地走到床前,仔细端( )xiáng着睡梦中乖巧懂事的孙女和枕边那“三好学生”的奖状,不禁欣慰地笑了。

 2.标点符号使用不正确的一项是(2分) ( )

 A.远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?

 B.城墙的顶部,用三四层砖铺砌而成,面上一层是方砖,用石灰砌缝,砌得十分平整坚实。

 C.唉!我不知何时再能与他相见!

 D.“马赛曲”的歌声终止了,但草地的夜空依然余音不绝。

 3.加点成语使用不正确的一项是(2分) ( )

 A.前不久发生在湄公河上的中国船员被害事件,给许多滞泰中国船员带来了不可名状的恐惧。

 B.随着近年来微博的异军突起,权威人士对这项新事物的美妙与危险众说纷纭,莫衷一是。

 C.面对故弄玄虚的国内外形势,我们要努力推动国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。

 D.法网女单冠军李娜目前状态低迷,面对记者的采访,她终于不能自已,流下了泪

 4.下列没有语病的一项是(2分) ( )

 A.前不久,一架飞豹战机在飞行过程中突然失控,坠毁在观众席以西大约2公里左右的地方。

 B.经过十几天的积极应对,温州的民间借贷市场逐步趋向稳定,经济混乱局面初步得到控制。

 C.我国的文化改革,为发展和坚持中国特色社会主义提供了强大的精神力量。

 D.酒后不驾车,是衡量一个公民素质高低的重要标准。

 5.默写(①~⑥每题1分,⑦~⑧每题2分,共10分)

 ①千里之堤, 。 ② ,流水前波让后波。

 ③停车坐枫林晚, 。④ ,恨别惊心。

 ⑤金沙水拍云崖暖, 。

 ⑥今民生长于齐不盗,入楚则盗, 。

 ⑦耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶, , ,像波涛在澎湃。

 ⑧龚自珍《己亥杂诗》中表达诗人对理想和信念的执著追求的诗句是:

 , 。

 6.专题与综合实践活动(10分)

 据CCTV.COM消息新闻联播)报道:在八达岭长城,记者看到,由于被人刻上密密麻麻的字,城砖已经面目全非。有的人在长城上表达爱意,也有人把对他人的恨留在长城上,一些外国游客也入乡随俗,将这里当作留言墙,韩文、英文等文字时有出现。

 ①假如请你在网上针对此种现象留言,你的留言是什么?(3分)

 ②万里长城被列入全球濒危遗址名单,作为中华文明的象征,如今她正蒙受着前所未有的毁坏,很多地段的长城都已经不复存在了,自然毁坏和人为毁坏,使长城目前正受着双重煎熬,保护长城已经到了刻不容缓的地步,请你为保护长城提出几点建议(不少于三点)。(3分)

 ③学校二年级准备围绕“长城在我心中”主题开展一次爱国主义教育活动,请你完善下面的活动方案。(4分)

 活动主题:长城在我心中

 活动准备:

 活动过程:

 活动小结:联系活动过程,总结活动情况,写出心得体会

 二、阅读理解(共60分)

 (一)阅读孟浩然诗歌宿桐庐江寄广陵旧游》,回答问题。 (6分)

 
宿桐庐江寄广陵旧游

 唐·孟浩然

 山暝听猿愁②,沧江急夜流。

 风鸣两岸叶,月照一孤舟。

 建德非吾土③,维扬忆旧游。

 还将两行泪,遥寄海西头④。

 注释:①广陵:今江苏省扬州市。旧游:故交。②暝:黄昏。 ③建德:今浙江省建德县一带。

 ④海西头:指扬州。《泛龙舟歌》:“借问扬州在何处,淮南江北海西头。”

 
7.(1)唐代诗人李白曾在送别友人时云:“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”这首诗中有与之异曲同工之妙的诗句是 。(1分)

 (2)诗歌三四两句景物描写有何妙处?请作赏析。(3分)

 (3)这首诗表达了诗人什么样的感情?(2分)

 (二)阅读文言文《千金买骨》回答8~11题。(14分)

 
千金买骨 昭王曰:“寡人将谁朝而可?”郭隗先生曰:“臣闻古之君人有以千金求千里马者,三年不能得。涓人言于君曰:‘请求之。’君遣之,三月,得千里马,马已死,买其首五百金,反以报君。君大怒曰:‘所求者生马,安事死马而捐五百金?’涓人对曰:‘死马且买之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马,马今至矣!’于是不能期年,千里之马至者三。今王诚欲致士,先从隗始。隗且见事,况贤于隗者乎?岂远千里哉!”于是昭王为隗筑宫,而师之。乐毅自魏往,邹衍自齐往,剧辛自赵往,士争凑燕。

 8.(1)解释下列句中加点词的意思。(4分)

 ①君遣之 ( ) ②反以报君 ( )

 ③天下必以王为能市马( ) ④岂远千里哉 ( )

 (2)下列句中加点词与“有以千金求千里马”中“以”用法相同的一项是( )。(2分)

 A.俱以假山显(《于园》) B.岁以大穰(《以虫治虫》)

 C.吾欲辱之,何以也 (《晏子使楚》) D.何以都不闻消息(《人琴俱亡》)

 9.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

 于是昭王为隗筑宫

 10.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

 (1)死马且买之五百金,况生马乎?

 (2)圣人非所与熙也,寡人反取病焉。(《晏子使楚》)

 11.根据选文内容,请谈谈燕昭王是一个什么样的人。(2分)

 (三)阅读《空间站离我们有多远》,回答12~14题。(10分)

 
①在神七实现“太空行走”后,中国的空间站距离我们越来越近了。 ②根据中国载人航天工程网的消息,中国未来的空间站的名称叫“天宫”。这是一个具有浓郁中国特色、寄托了华人无限憧憬的名字。“天宫一号”的名字让人联想起中国古代四大名著之一《西游记》中的孙悟空大闹天宫;此外,“天宫”是中华民族对未知太空的通俗叫法。因此,以“天宫一号”为目标飞行器命名,应该会很好地得到国人的共鸣。这个飞行器实际上就是空间实验站的雏型。从“神七”到“神十”,是为了检验航天员太空实验的能力和对接空间实验站的技术成熟度。此后,就是载人航天工程的第三步——实现建立太空实验站并进行料理,届时将会交替发射载人飞船和货运飞船。

 ③建设实现空间站的关键技术是“空间交会对接”。两个或两个以上的航天器通过轨道参数的协调,在同一时间到达太空同一位置的过程称为交会。对接是在交会的基础上,通过专门的对接机构将两个航天器连接成一个整体。实现两个航天器在太空交会对接的系统,称为交会对接系统。

 ④空间交会对接控制方法有两种,一种是人工控制,另一种是自动控制。用人工控制来完成太空交会对接可以提高交会对接的成功率;自动控制交会对接可靠性特别高,不需考虑人员的安全和救生问题。在航天器的交会对接技术方面,未来的发展趋势是人工控制和自动控制相结合,以提高交会对接的灵活性、可靠性和成功率。

 ⑤目前我国的火箭最大运载能力只有10吨,不仅无法将体积更大、重量更重的空间实验室发射升空,也满足不了空间实验室在运行期间所需大量物资的运输要求。在后续的发射中,将采用新一代大推力长征5号火箭。长征5号火箭的运载能力可达25吨,基本与国际上的顶级水平相当,可以满足在低轨道发射空间实验室的需要。

 ⑥人类目前载人航天活动的终极目的,是将实验室搬上太空,利用太空微重力高真空的独特环境,开展地面无法进行的生命科学、材料科学等实验,从而为人类造福。太空生命科学试验不仅可以进 class="channel_keylink" href="https://www.unjs.com/Special/guanchazhiwuzuowen/" target="_blank">植物育种、发明新的药物,而且在半导体、特种材料、天文学、对地观测等方面的好处更是不一而足,

语文试题

苏教版语文八年级期中试题》(https://www.unjs.com)。因此,以神七为起点的空间站建设,将为科学研究带来更大的舞台。

 12.根据课文内容补全下面信息:(3分)

 —→建设空间站的关键技术—→ —→我国运载火箭的运载能力—→

 13.选文第④段划线句子有何表达作用?(4分)

 14. “长征5号火箭的运载能力可达25吨,基本与国际上的顶级水平相当,可以满足在低轨道发射空间实验室的需要。”句中加点词“达”有什么表达效果?(3分)

 (四)阅读《在错误中学习》,回答15~17题。(10分)

 
①现代西方教育中有“尝试错误”的理论;五百年前,明朝人沈君烈就提出“终日学终日误,终日误终日中”的观点。可见,在错误中学习,勇于尝试,就有机会获得成功。

 ②楚汉相争时,项羽的失败,就在于他不知道在错误中学习。每当他有所主张,左右总是连声称“是”,钦佩拜伏。一直到死他还错误地认为是“天之亡我,非战之罪”。平时在百战百胜中,他愈来愈自负。大难临头了,还在高唱“力拔山兮气盖世”。项羽难以放下身段,从自负的巅峰走下来,弄到无颜回江东去的地步,结果只有死一条。

 ③刘邦的成功,得益于在错误处注意学习。有人当面指责他,不应该一面洗脚一面和长者说话;有人暗暗提示他,不应该在韩信求封齐王的使者面前发脾气;有人诚恳告诫他,不应该迷恋各国佳丽,要赶快迁都回关中去……他总会翻然醒悟,在错误中学到很多,终于获得事业的成功。

 ④由此想起《替虚》上的一句名言:“项羽日胜而亡,高祖日败而王。”因为缺少学习改进的机会,自始至终固守一套僵化的战略,所以日胜反而灭亡;因为在失败之中善于学习,不断总结经验教训,所以日败反而称王。

 ⑤古语也有“学书纸费,学医人费”的说法。不费纸,学不好写字;不费人,学不好医术。一位成名的书法家,送你一幅字,在背后不知他撕毁了多少张纸,才成就这一幅字。更不要去细数他当年学习过程中墨池皆黑、废纸成堆的境况了。一位医术精湛的大夫,必然诊治得多、观察得多,也累积了许多误诊的教训。古谚说“巧者不过习者之门”。只要不怕错误,反复学习,便能达到巧妙的境地。

 ⑤“逐日淘沙定有扩”,成功的金砖就是从淘洗错误的沙砾中诞生的。我们不但不应为错误、失败而气馁,反而应该以失败为师,在错误中汲取教训,从而走向成功的彼岸。

 15.选文的中心论点是什么?(3分)

 16.选文②③两段的顺序能否调换?请说出理由。(4分)

 17.第⑤段引用古谚“巧者不过习者之门”有何作用?(3分)

 (五)阅读《爱的礼物》,回答18~22题。(20分) ①三天假期,飞快过去了。 ②下午又要回到乡村的单位去。 ③妈妈系着围裙,在灶房给我赶做饼子,是那种卷了葱、调料和鸡蛋的馅饼。她一边做,一边不停地叮咛我回去好好工作。三天来,她一直都在这么说,我有点烦,想表示一种不满,但望一眼她挂着汗珠的脸庞,心又一下子软了。妈妈总让我心软,总是用爱把我驯服得乖乖的,我听着她永远叮嘱不完的话语,态度顺从的像一个很听话的乖孩子。④当妈妈的叮咛终于出现一段间隙的沉默,我赶紧趁机逃出了灶房。⑤外面飘着细,我站在院子里享受一份湿意,风和雨星子一起吹过来,好沁香的丁香味儿钻入鼻孔,我这才回头注视花园里的丁香树。这是一棵妈妈亲手栽培出来的白丁香,细细碎碎的枝条上,挂满了一串串洁白的丁香花,沐浴在雨露中,更显了几分娇白,湿嫩嫩的,很是美丽。我不禁脱口喊道:“这么香美的花,我真想折两枝带到乡下去!”喊完竟呆呆站在丁香树前痴情了好大半天。 ⑥雨大起来了,我深深凝视了一会儿带着水珠的花姿,然后很是不舍地躲回自己的小屋收拾东西。 ⑦一只大大的天蓝色旅游包,首先装进去的,总是进城一次逛书店买回的新书和稿纸,这是唯一我自己置办的东西。而其他塞满包的,便是妈妈永远赠送不完的爱的礼物。妈妈经常像变魔术似的,将肉、面粉、菜做成各式各样的食品,笑眯眯地送给我,就连怎样吃,一次吃多少以及如何存放,等等,她都要—遍又一遍地提醒到我出门才肯罢休。她知道我怕冷,总是要我多加衣服多加衣服;我喜淋雨,可她非要把雨伞塞进我包里。而我不经意的一声咳嗽,她便凶着脸将那吓人的药片放在我手中。她很是细微,就连我平时馋嘴的果丹皮、泡泡糖、锅巴之类,她都会细心替我装好。反正,每次离家,非得背一个满满的包,她才肯放我走。 ⑧我常想,母亲怎么有那么多的爱呢?从小至今,我已背负了许许多多,可她依然源源不断地爱我,给我无穷无尽的爱的礼物。而她实在就是那么—个瘦瘦弱弱的样子,她那丰厚肥腴的爱,究竟在什么地方蕴藏呢?凝望她,我总也想不透。⑨东西收拾得差不多了,那包也越来越鼓。抬头向窗外望去,雨依旧。突然发现妈妈踩着小凳子站在丁香树前。我倚窗仔细望去,她正拿着剪刀一下又一下地采摘着丁香花。她面带微笑,用纤指拨弄着丁香枝条,细心又专注地挑选着一串串丁香花,她的表情和她一伸手、一屈臂、一挥剪刀、一弯腰的姿势,在这一刻显得极为优美、和谐,摄人魂魄。⑩一时间,我竟被她的美丽惊呆了,我从没注意过妈妈也会有这般美丽的时刻。我本想跑出去给她雨伞的,但我怕破坏了这一刻的美妙,怕弄惨了这幅雨季生动的风景。是的,这确是一幅极真极美的风景:(A)一个劳累一生的母亲,为出门工作的女儿,冒雨采摘爱的鲜花,多皱的脸上满是雨水和汗水,但她微笑得宽慰而灿烂,笑得一尘不染,就像那一尘不染的白丁香花—样,又美又芬芳。 ?(B)我呆呆地注视妈妈许久许久,热泪潮涌般滚下来,滑进嘴里,甜甜的、又涩涩的,很是叫人心酸。当妈妈终于捧着一大把含露的白丁香送到我手中时,我那颗脆弱的、承受不了太多爱与美的心,已有种清脆崩塌的感觉。?我背起包,极为珍爱地捧着鲜花出门,妈妈一直笑笑地、笑笑地送我到巷口。花在我怀中美丽地芳香着,转头看妈妈,她依然笑笑地,笑得跟丁香一样芬芳,跟丁香一样的纯洁,跟丁香一样一样的馨香、俊美……

 18.文中第⑧段说“而她实在就是那么—个瘦瘦弱弱的样子,她那丰厚肥腴的爱,究竟在什么地方蕴藏呢?”联系全文,你认为“那丰厚肥腴的爱”究竟蕴藏在什么地方?(6分)

 19. “一时间,我竟被她的美丽惊呆了,我从没注意过妈妈也会有这般美丽的时刻。”句中两次提到“美丽”,请结合第⑨段内容,分析作者是如何描写这“美丽”的?(4分)

 20. 本文语言优美,富有诗意,请对文中(A)(B)两处划线句子选一句进行赏析。(4分)

 我选( )处,赏析:

 21. 本文题目为“爱的礼物”,有人建议将文题改为“芬芳的丁香”,你认为哪个好?为什么?(6分)

 三、作文(共60分)

 我们是幸运的一代人,生活在一个不平凡的时代。不平凡的时代需要众多平凡良心的支撑,它不需要多少辉煌的事迹,也许你身边的每一个故事、每一个影像都可以诠释这种平凡的良心——宽容、善良、担当、孝道、诚信、独立、勇敢……

 请以“拥有一颗平凡的良心”为题,写一篇作文。

 要求:

 ①说真话,叙真事,抒真情;②文中不要出现与自己身份相关的真实地名、校名、人名;

 ③卷面整洁,不少于600字。 参考答案

 1.籁烛帖详

 2.D 3.C 4.B

 5. ①溃于蚁穴 ②芳林新叶催陈叶 ③霜叶红于二月花 ④感时花溅泪

 ⑤大渡桥横铁索寒 ⑥得无楚之水土使民善盗耶

 ⑦像野马在平原上奔驰 像山泉在呜咽 ⑧落红不是无情物,化作春泥更护花

 6.①示例:朋友,长城是我们中华民族文明的象征,它不是留言墙,把自己的名字刻在上面,

 相当于把自己的耻辱刻在上面;当你借长城表达爱恨之时,城砖亦记载着你的不文明举动,让我们携起手来,一起文明善待长城,传承中华文明,好吗?

 ② a.改善土质,减少靠地表城墙剥落的现象。B.设立专项保护长城的法律。C.提高人们保

 护长城的意识。d.全面保护长城遗址,可适当还原。E.保护环境,防止部分具有毁灭性的自然现象对长城造成破坏。

 ③(4分) 活动主题:长城在我心中

 活动准备:搜集、整理长城的资料(图片、文字、音视频等)(1分)

 活动过程:1.全班张贴展示图片、文字资料,观看音视频资料

 2.岀一期“长城在我心中”为主题的手抄报或黑板报

 3.举行“长城在我心中”为主题的演讲活动

 (3分。写出1点得1分,写出2点及以上得3分)

 活动小结:联系整个活动的过程,总结活动情况,写出心得体会。

 7.(1)还将两行泪,遥寄海西头

 (2)(3分)句中“风鸣”、“月照”,听觉和视觉交替作用,诗人融情于景,(2分)创设了清寂的意境,给人孤独之感,同时烘托出因怀友而产生的凄恻之情。(1分)

 (3)①独在异乡为异客的惆怅、孤寂 ②对老朋友的深切思念

 8.(1)①派遣 ②同“返”,返回 ③买 ④以……为远,认为……远 (2)C

 9.于是 /昭王 /为隗筑宫

 10.(1)死马尚且肯花五百金买,更何况活马呢?

 (2)圣人不是能同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。

 11.①礼贤下士,尊重人才,爱惜人才 ②善于纳谏,从谏如流

 12.空间站的命名 空间交会对接控制方法 人类载人航天活动的终极目的(或前景)

 13.使用分类别的说明方法帮助读者更清晰地了解空间交会对接两种控制方法的特点与区别。

 14.“达”是达到的意思,突出了长征5号火箭的运载能力之高,同时也表达了长征5号火箭的运载能力基本与国际顶级水平相当的喜悦与自豪。

 15.在错误中学习,勇于尝试,就有机会获得成功。

 16.不能(1分):因为第②段写项羽,第③段写刘邦,第④段引用名言和论述的内容与②③段的顺序相对应,(2分)体现了议论文的结构的严谨。(1分)

 17.采用引用论证(道理论证)的方法更加有力地论证了不怕错误,在错误中反复学习,便能达到巧妙的境地,就有机会获得最终成功的观点。

 18.蕴藏在许多生活细节中,(2分)如①妈妈的叮咛中 ②妈妈的爱的礼物中(食品、衣服、雨伞、药片)③妈妈冒雨采摘的爱的鲜花(丁香花)中 ④妈妈的微笑中。(举出1点得2分,2点及以上得4分)

 19.作者抓住妈妈的神态“面带微笑”“细心又专注”(1分)和动作“用纤指拨弄”“挑选”“一伸手”“一屈臂”“一挥剪刀”等细节描写,(1分)形象而又生动地展示了这种母爱的美丽。(2分)

 20.A 运用比喻的修辞手法,把妈妈的微笑比作丁香花,写出了妈妈的微笑之美,突出了像丁香花一样纯洁无私的母爱,歌颂了勤劳朴实无私奉献的妈妈,表达了作者对妈妈的感恩之情。

 B 多处运用叠词,“呆呆”、“许久许久”写出了发现母爱之美给“我”带来的震撼之大,(1分)“甜甜”、“涩涩”写出了我既感受并理解母爱时的幸福,(1分)同时又因母亲辛劳而心疼的复杂心理。(2分)

 21.①我觉得“爱的礼物”更好,(2分)“爱的礼物”点明了文章的主题与主要内容,还很好地设置了悬念,所以我觉得“爱的礼物”更好。(4分)

 ②我觉得“芬芳的丁香”更好,(2分)这个题目更含蓄,更有韵味。丁香花既是文章的一条明线,同时丁香花中还寄托着浓浓的母爱,是文章的一条感情线。另外,芬芳的丁香还借物喻人,用丁香比喻纯洁无私的母爱,用它象征勤劳、甘于奉献的母亲。(4分)

 

 

 
 第2篇 2007—2008年人教版八年级第一次月考物理试题
 〖预览〗2007—2008年人教版八年级第一次月考物理试题 文件大小: 81K 文件格式: rar 下载地址: 击本地免费下载地址……【全文阅读:2007—2008年人教版八年级第一次月考物理试题
 第3篇 曹步中学人教版九年级上物理第一次月考测试卷
 〖预览〗曹步中学人教版九年级物理(上)第一次月考测试卷 文件大小: 65K 文件格式: rar 下载地址: 击本地免费下载地址……【全文阅读:曹步中学人教版九年级上物理第一次月考测试卷
 第4篇 人教版九年级九月月考物理试卷《多彩的物质世界》
 〖预览〗人教版九年级九月月考物理试卷《多彩的物质世界》 文件大小: 143K 文件格式: rar 下载地址: 击本地免费下载地址……【全文阅读:人教版九年级九月月考物理试卷《多彩的物质世界》
 推荐专题:
 听后感,听后感大全,听后感范文
 胜似亲人,胜似亲人作文,胜似亲人作文400字
 师恩难忘,师恩难忘作文
 预备党员转正思想汇报
 一件难忘的事作文
 活动策划,活动策划方案
 入党介绍人发言稿
 卖火柴的小女孩读后感
 安全教育心得体会,安全教育心得体会范文大全
 珍爱生命,珍爱生命作文,珍爱生命热爱生活
 个人学习计划,个人学习计划书,教师个人学习计划
 我的烦恼,我的烦恼作文,我的烦恼作文600字,500字
 秋景,秋景作文,描写秋景的作文
 大学生入党志愿书
 秋天的校园,秋天的校园作文
 我的梦中国梦作文
 〔苏教版语文八年级期中试题
【上一页】 【下一页】 【手机版】
 把苏教版语文八年级期中试题收藏起来以后再看!苏教版语文八年级期中试题所属栏目:〖语文试题〗〖汇总
 “苏教版语文八年级期中试题”相关专题211大学名单_211工程大学_211高校_211院校_211学校_211大学排名 985大学名单_985大学_985大学排名_985工程_985高校_985院校_985工程学校 c9高校_c9联盟_c9大学_九校联盟 两学一做心得体会 四级作文,英语四级作文,英语四级作文万能句子,四级作文题目 四级作文万能模板 撒谎作文,关于撒谎的作文 听后感,听后感大全,听后感范文 禁毒作文,关于禁毒的作文 作文大全600字,初中作文大全600字,小学作文大全600字 胜似亲人,胜似亲人作文,胜似亲人作文400字 高考零分作文 感谢师恩 师恩难忘,师恩难忘作文 租房合同协议 预备党员转正思想汇报 高考分数线预测 合伙协议,合伙协议范本,合伙协议书 就业协议书 协议书,协议书范本 记一件难忘的事,记一件难忘的事作文 一件难忘的事作文 难忘的旅行 难忘的一件事 劳动合同法 门面租赁合同 合同书 厂房租赁合同 商铺租赁合同 商品房买卖合同 借款合同,借款合同范本 劳务合同 租赁合同 商业策划书 创业策划书 品牌策划 广告策划 婚庆策划,婚庆策划方案 项目实施方案 活动策划,活动策划方案 营销策划 影楼策划,影楼策划方案 标语,标语大全 承包合同范本 入党介绍人发言稿 入党介绍人意见,入党介绍人意见范文大全 工作措施,工作措施范文大全 大学生自我评价,大学生自我评价范文

更多专题

 〖苏教版语文八年级期中试题〗链接地址:https://www.unjs.com/shiti/yuwen/20111112094905_714704.html
 语文试题提供的苏教版语文八年级期中试题由网友原创或转发,若苏教版语文八年级期中试题侵犯了您的权益,请与本站联系,谢谢!
中国大学网 https://www.unjs.com/

语文试题

 • 上一篇试题:

 • 下一篇试题:
 • 苏教版语文八年级期中试题相关试题
  2007—2008年人教版八年级第一次月考物理试题
  曹步中学人教版九年级上物理第一次月考测试卷
  人教版九年级九月月考物理试卷《多彩的物质世
  《光现象》单元测试题 人教版八年级
  《运动和力》测试卷及答案 人教版九年级上
  声现象测验卷 2008-2009学年石滩二中人教版八
  怎样比较做功的快慢练习题 粤教版九年级
  赤峰六中人教版九年级物理第一次月考试卷(200
  中国大学网 | 移动版 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 范文文库 | 网站地图 | 欢迎投稿 |